Prohlášení o zpracování osobních údajů

Odesláním kontaktního nebo objednávkového formuláře prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen „Formulář“) udělujete firmě Vino Fermata s.r.o., IČ: 14376563, se sídlem Veleňská 722/2, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 363774/MSPH (dále jen „Správce“) jako Správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu vámi vyplněných údajů ve Formuláři, včetně rodného čísla (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely marketingových činností Správce a tzv. partnerů a podporovatelů Správce, a to zejména za účelem nabízení výrobků nebo služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití vámi uvedeného elektronického kontaktu.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a osobám podílejícím se na vedení Správce, Zpracovatele, partnerů a podporovatelů Správce. Souhlas je udělen na dobu pěti let. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona.


Poučení o vašich právech

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným do sídla Správce nebo na e-mailovou adresu info@vinofermata.cz. Svůj souhlas můžete také odvolat i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek. V souvislosti s poskytnutím svých Osobních údajů máte dále i následující práva:

 1. Právo na přístup k Osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  • účelu zpracování Osobních údajů;
  • rozsahu zpracování Osobních údajů (tj. informaci ohledně Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji);
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do vašeho práva a oprávněných zájmů;
  • příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů. Správce má přitom právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Právo na opravu Osobních údajů, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  • požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci Osobních údajů);
  • obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce Vás následně bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení vaší stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo vaše informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude vaše žádost shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.